View of Ballston Springs, New York, through the trees.