New-York Historical Society, Revolutionary Era broadsides, 1776-1783