Case of Lewis, a negro, vs. Stapleton, his master, 1771